بوت ۸ترک😍
💰💰قیمت۲۱۳تومان
پاشنه تقریبی۳سانت

📐سایز ۳۷تا۴۰
🔸قالب استاندارد
سوالات از طریق تلگرام
@nazi56780
آدرس سایت
kafshokifsport.ir
ارسال کیف و کفش رایگان


بوت بغل زیب طبی😍
💰💰قیمت۳۲۹تومان
پاشنه تقریبی۵سانت

📐سایز ۳۷تا۴۰
🔸قالب استاندارد
سوالات از طریق تلگرام
@nazi56780
آدرس سایت
kafshokifsport.ir
ارسال کیف و کفش رایگان


بوت گروهبانی طبی😍
💰💰قیمت۳۲۹تومان
پاشنه تقریبی۵سانت
جنس:چرم سوگو
📐سایز ۳۷تا۴۰
🔸قالب استاندار
سوالات از طریق تلگرام
@nazi56780
آدرس سایت
kafshokifsport.ir
ارسال کیف و کفش رایگانmenu call